educate  advocate  donate

Ki Jan Pou

Chanje Yon Sèvyèt

Pote yon sèvyèt nèf nan twalèt la.

Lave men w.

Desann souvètman w epi chita sou twalèt la.

Detache sèvyèt ki itilize a nan kilòt la epi woule lpou kenbe likid la. 

Vlope sèvyèt ki itilize a nan papye twalèt oswanan anbalaj ekstèn svyèt nèf la. 

 

Retire papye ki kouvri adezif la nan do nouvosèvyèt la. 

Peze nouvo sèvyèt la nan kilòt la. Si sèvyèt la gen”zèl,” retire adezif la nan yo epi vlope yo alantoubò kilòt la pou plis sekirite. 

Jete sèvyèt ki itilize a byen vlope nan fatra. 

Pa janm jete yon sèvyèt san vlope, menmsi yo patwò sal. Asire w ke okenn bèt domestik pa kaantre nan fatra a.

Lave men w byen ak dlo tyèd ak savon. 

AVÈTRISMAN: Lyen ki anba yo mennen sou sitwèb twazyèm pati ki gen enstriksyon sou fason pou itilize pwodwi manstriyasyon gratis ou te resevwa nan men GHGP. Si w klike sou nenpòt nan lyen yo, w ap kite sit entènèt GHGP la. Sit entènèt ki lye sa yo pa anba kontwòl GHGP, epi GHGP pa responsab pou kontni ou jwenn sou sit sa yo, ki gen ladan presizyon nan nenpòt enstriksyon pwodwi yo. Si w gen nenpòt lòt kesyon sou fason pou itilize pwodwi yo, tanpri kontakte manifakti ki aplikab la dirèkteman.

Tout pwodwi  manstriyasyon GHGP ba w yo bay “jan yo ye a” san okenn garanti sou nenpòt fòm nan, kit yo eksprime oswa enplisit, ki gen ladan nenpòt garanti konsènan kalite, konvenans, oswa kondisyon fizik pou yon rezon patikilye. Nan tout limit lalwa pèmèt, ou ekspreseman libere GHGP de tout responsablite ki soti nan itilizasyon ou de pwodwi yo. Si ou gen nenpòt pwoblèm ak pwodwi yo, tanpri kontakte manifakti a dirèkteman.

Resous manifakti yo

Playtex 

Tampax

Tas menstriyèl- Tanpri, al gade nan nòt manifaktirè yo pou sekirite ak enstriksyon itilizasyon. 

Food & Drug Administration: The Facts on Tampons and How to Use Them Safely

Help Us Put An End to Period Poverty!