educate  advocate  donate

Ki Jan Pou

Itilize Yon Tanpon

Jwenn yon pozisyon konfòtab, kote ou ka detann ou.Misk kwense ka fè li pi difisil pou mete yon tanpon.Gen kèk moun ki twouve yo konfòtab lè yo mete yonpye sou chèz twalèt la pandan yo kanpe. Oswa ou kachita sou chèz la, yon ti jan nan do a. 

Retire tanpon an nan anbalaj la, ke ou ta dwe kenbepou mete aplikatè ou itilize a.

Sèvi ak men ou ekri a, mete gwo pous ou ak lemajè wkote pati ki pi gwo ak pi piti nan aplikatè a rankontrea, pandan w ap gade endèks ou an sou pwent lan,kenbe fisèl la an plas.

Sèvi ak pouede louvri pli po ki kouvri vajen ou.

Dousman, mete pwent awondi ki pi epè nan aplikatèa nan vajen ou, vize nan direksyon pi ba do ou. Pouseaplikatè a jiskaske men ou manyen po ou 

Pouse bouchon an ak dwèt endèks ou jiskaske li paka ale pi lwen; tanpon ki konplètman antre a pralelaji jan sa nesesè. 

Leve endèks ou sou piston an, lage fisèl la, epi raleaplikatè a soti nan vajen ou, kite tampon an dèyè.Fisèl la pral pandye deyò kò ou.

AVÈTRISMAN: Lyen ki anba yo mennen sou sitwèb twazyèm pati ki gen enstriksyon sou fason pou itilize pwodwi manstriyasyon gratis ou te resevwa nan men GHGP. Si w klike sou nenpòt nan lyen yo, w ap kite sit entènèt GHGP la. Sit entènèt ki lye sa yo pa anba kontwòl GHGP, epi GHGP pa responsab pou kontni ou jwenn sou sit sa yo, ki gen ladan presizyon nan nenpòt enstriksyon pwodwi yo. Si w gen nenpòt lòt kesyon sou fason pou itilize pwodwi yo, tanpri kontakte manifakti ki aplikab la dirèkteman.

Tout pwodwi  manstriyasyon GHGP ba w yo bay “jan yo ye a” san okenn garanti sou nenpòt fòm nan, kit yo eksprime oswa enplisit, ki gen ladan nenpòt garanti konsènan kalite, konvenans, oswa kondisyon fizik pou yon rezon patikilye. Nan tout limit lalwa pèmèt, ou ekspreseman libere GHGP de tout responsablite ki soti nan itilizasyon ou de pwodwi yo. Si ou gen nenpòt pwoblèm ak pwodwi yo, tanpri kontakte manifakti a dirèkteman.

Resous manifakti yo

Playtex 

Tampax

Tas menstriyèl- Tanpri, al gade nan nòt manifaktirè yo pou sekirite ak enstriksyon itilizasyon. 

Food & Drug Administration: The Facts on Tampons and How to Use Them Safely

Help Us Put An End to Period Poverty!